Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Erkjent behov for nytenkning

Forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide, og forsvarssjefen, admiral Håkon Bruun-Hanssen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at Forsvaret har mangler som begrenser evnen til innsats i de mest krevende oppgavene. Stortingsdokumentene oppgir i alt ni hovedoppgaver for Forsvaret. Forsvarssjefen har fordelt disse i tre grupper: Løpende oppgaver hjemme, deltagelsen i internasjonale operasjoner, og beredskap for mulige militære trusler eller anslag mot landet. For de to første gruppene kan han rapportere en innsats som er tilfredsstillende i omfang og imponerende i kvalitet. Problemene knytter seg til den tredje gruppen oppgaver, krigsberedskapen. Det er denne oppgaven, evnen til såkalte høyintensitets operasjoner i forsvar av landet, som etter gjeldende politiske vedtak skal være dimensjonerende for Forsvarets struktur og nivå i personelloppsetninger, materiell og øving. Men på grunn av budsjettbegrensninger er det mange huller og mangler i strukturen som begrenser den operative kapasiteten. Det er ikke offentliggjort noen helhetlig oversikt over Forsvarets kapasitet for krigsoppgavene, men detaljer er offentliggjort som samlet gir et bilde. En slik sammenstilling er gjort i Civita-rapporten "Forsvarspolitikken ved et veiskille". Konklusjonen i rapporten er at Forsvarts kapasitet for høyintensitets operasjoner, ut over løpende operasjoner hjemme og ute, er meget begrenset. Forsvarssjefen går ikke inn på manglene ut over et par eksempler, men han ser behovet for en grundig gjennomgang av oppgaver, struktur og budsjett.

En slik gjennomgang – eller forsvarsstudie – bør ha et perspektiv som fanger også forhold ut over den tradisjonelle forsvarsplanleggingen, og som vil være vesentlige for at Forsvaret skal kunne yte maksimalt for rikets sikkerhet i det spekteret av mulige utfordringer som nå tegner seg. At den praktiske gjennomføringen rimeligvis vil baseres på en oppdeling i del-studier, tildels sikkerhetsbeskyttede, er ikke tema her. Hensikten med dette innlegget er å peke på forhold som bør omfattes og til slutt vurderes samlet i studien.

Forsvarets kapasitet for oppgaveløsing i dag
Studiens utgangspunkt vil naturlig være en kartleggingsfase. Det må tas utgangspunkt i Forsvarets struktur og reelle kapasitet i dag. Et antall scenarier for tenkbare utfordringer inne rammen av stortingsdokumentenes løse oppgavebeskrivelser spesifiseres. Scenariene skal dekke så vel tradisjonelle som tenkbare nye sikkerhetspolitiske konstellasjoner, samt tenkbare utfordringer mot indre sikkerhet som kan involvere Forsvaret. Deretter gjennomarbeides alternativer for Forsvarets respons i scenariene, dels ved spill og dels ved stabsmessig gjennomgang for kartlegging av begrensende faktorer i realistisk detalj. Aktuell dagssituasjon for avdelingenes personell, materiell og øvingsnivå legges til grunn, ikke idealiserte forutsetninger basert på planlagte tiltak. Slik klarlegges på en oversiktlig måte hvilken kapasitet og utholdenhet Forsvaret vil kunne stille for ulike typer utfordringer, under hensyn til realistisk varslingstid for det enkelte scenario. Og like viktig, nødvendige forutsetninger presiseres. Begrensende faktorer kartlegges samlet, og struktureres etter virkning og mulighet for fjerning ved tiltak.

Ny vurdering av Forsvarets oppgaver
Kartleggingsfasen vil etter rimelig forventning vise at Forsvarets evne til innsats er vesentlig mer begrenset enn det forsvarsstrukturen ville gitt om det hadde vært balanse mellom struktur, investeringer og driftsbudsjetter. Resultatene vil danne grunnlag for en ny gjennomgang av oppgavespekteret. Oppgaver/ambisjoner som ligger klart utenfor dagens budsjettnivå må foreslås avskrevet, til fordel for et (eller flere) forslag til bedre balansert struktur for de oppgavene som det er innenfor rekkevidde å løse. Forslag om budsjettøkninger må kunne begrunnes ut fra hvilke tiltak som vil gi størst bidrag til (realistisk) oppgaveløsing. Fordi en eventuell avskrivelse av evne til å løse noen av de mest krevende, høyintensitets operasjonene, og også forslag om vesentlige budsjettøkninger, politisk vil være meget problematisk, er det viktig at denne delen av utredningen er grundig og gir god dekning for konklusjonene på sammendragsnivå.

Mulige nye kapasiteter og konsepter
Parallelt med vurderingen av oppgaver og mulige forslag til justert struktur må det belyses hvordan ny teknologi og nye operasjonskonsepter kan bidra til kosteffektiv oppgaveløsning. I denne sammenheng er det viktig at perspektivet løftes til struktur, organisasjon og operasjonskonsept for det samlede forsvaret, og ikke begrenses til effektivisering av den enkelte våpenart eller forsvarsgren. Stikkordsmessig må teknologier innen sensorer, satellittsystemer, ubemannede systemer, mobilitet og cyberkrigføring gis bred vurdering. Her ligger en utfordring internt i Forsvaret. Studier av systemer og taktiske løsninger som kan erstatte noe bestående møter erfaringsmessig stor motstand.

Fra planer til virkelighet
Så langt momenter for forsvarsstudien. Men utformingen av et balansert forsvar for tidens utfordringer krever mer enn studier. Det er en del av vår kultur at vi er dyktigere til å utrede enn til å ta konsekvensene av utredningene. Derfor kan det være på sin plass å minne om noen politiske og militære forutsetninger for en vellykket gjennomføring av de planer man kommer frem til.

• Den viktigst enkeltfaktor for en realistisk forsvarsplanlegging er et politisk forankret budsjettgrunnlag, og herunder håndteringen teknologidrevet kostnadsvekst som ligger utenfor nåværende praksis for budsjettmessig kompensasjon. I praksis kan det best gjøres ved at budsjettrammene knyttes til Forsvarets kapasitet for oppgaveløsing, snarere enn som i dag til en nominell forsvarsstruktur.

• All planleggings fokus må være tilgjengelig kapasitet for oppdrag. For krigsberedskapen uttrykkes kapasiteten for oppdrag gjennom øvelser og regelmessig kontroll av kritiske forhold som ikke fremkommer i øvelser, f.eks. beredskapsbeholdninger og skadebegrensning etter mulig angrep. Øvelser gir erfaring om tidsbehov og begrensninger i operasjoner, en innsikt som er en nødvendig forutsetning for vellykket improvisasjon når det uforutsette inntreffer.

• Forsvarskonsepter som av politiske eller strukturelle årsaker ikke kan øves bør man se bort fra.

• I fortsettelsen må alle omstillinger så vidt mulig foregå gjennom "likevektstilstander", dvs. på slikt vis at kapasitet opprettholdes gjennom omstillingen. Under de nåværende, uforutsebare forhold kan vi ikke, som f.eks. ved fregattanskaffelsen, nedlegge eksisterende kapasitet og vente ti år på den nye.

• Militært/sivilt samvirke skal både dekke Forsvarets bidrag for indre sikkerhet, under sivil ledelse, og sivile forvaltningers assistanse til Forsvaret for ytre sikkerhet, under militær ledelse. Begge funksjonene krever tydeligere ansvarslinjer for planlegging, og klarere kommandolinjer for operasjoner enn man hittil synes innstilt på. Koordinering – vårt foretrukne prinsipp – er greit så lenge de koordinerende går rimelig i takt og instinktivt reagerer likt på det uforutsette, men slik er det jo sjelden. Etatene konkurrerer om å utvide sine ansvar med overlappende oppgaver og overlappende, utilfredsstilte ressursbehov som konsekvens. Til lands, til sjøs og i luften.

• Uviljen mot tverrsektoriell styring er dypt forankret i vår politiske kultur og forvaltningskultur. Skal endring skje, må dagens begrensninger eksponeres regelmessig. Også dette hensynet tilsier at det må gjennomføres regelmessige, stort anlagte øvelser som også involverer det politiske nivå. (Jf. kaldkrigsøvelsene – men selvsagt med tidsmessig øvelsestema.)

Oppsummering
Ubalanse i forholdet mellom Forsvarets oppgaver, struktur og budsjett gjør det nødvendig å gjennomføre en bredt anlagt forsvarsanalyse som grunnlag for politiske valg for Forsvarets videre utvikling. Analysen må fange opp delvis nye utfordringer mot landets indre og ytre sikkerhet, og også de mulighetene som ny teknologi skaper for å løse oppgavene bedre og billigere. Endelig, hvis vi skal ta sikkerhetsutfordringene på alvor, må sivil og militær beredskap – inklusiv politisk ledelse – øves regelmessig.

Om forfatteren:
NILS HOLME er sivilingeniør (teknisk fysikk) fra NTH 1961. Han har sin vesentlige yrkesbakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han som forsker, forskningssjef og direktør (1993-2001) fikk bred innsikt i militærteknikk og forsvarsplanlegging. Han har i perioder vært ansatt i andre organisasjoner, og arbeidet tre år i Nederland, to år i Saudi Arabia og to år i Utenriksdepartementet. Holme er i dag pensjonist og tilknyttet tankesmien Civita. Han er aktiv som foredragsholder og kommentator, blant annet med sin egen blogg Tjodareik.no.
Se debatt
 (1 kommentarer)
 
 
Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg.
 
Si din mening
  133 True
  Materiell og mat fremfor utredninger
  Materiell og mat fremfor utredninger
  Det ble tent et nytt håp i meg da vi mottok forsvarsministerens budskap i hennes første nyttårstale i Oslo Militære Samfund (OMS) 6. januar: Heretter har vi som forsvarsansatte ikke bare ytringsfrihet, vi har også ytringsplikt. Norges offisersforbunds lansering av forsvarslinjer.no gir de av oss som har erfaringer som vi ønsker å dele en direkte og usensurert arena for dette og jeg ser fram til å bidra. Som Nils Holme skriver i sitt siste innlegg hos Civita 2. mai, gjelder dette selvsagt forhold som det er hensiktsmessig å ha en offentlig debatt om, og selvsagt ikke sikkerhetsgradert informasjon. Jeg understreker dessuten at jeg på ingen måte uttaler meg på vegne av Forsvaret, men basert på mine egne erfaringer, blant annet derfra.

  De erfaringer jeg har gjort siden jeg begynte å jobbe i Forsvarsdepartementet i februar 2003 – et halvår før innføringen av Integrert Strategisk Ledelse (ISL) – er i hovedsak fra store materiellanskaffelser og strategisk operasjonsplanlegging. Jeg har alltid – bevisst og ubevisst – holdt min fane høyt for FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og tok denne med meg over til Forsvarsledelsen da Operasjonsavdelingen ble tilbakeført dit fra 2009.

  Det politiske hovedfokuset og det Forsvaret har blitt målt på det siste tiåret har nærmest utelukkende vært å levere til operasjoner i utlandet, og da særskilt til NATOs operasjoner i Afghanistan. Så våknet vi opp 22. juli 2011 og opplevde å bli angrepet midt i hjertet av vårt eget land. Post-2011 har et av mine prosjekter i Forsvaret vært å se på status for Kongerikets totalberedskap. I denne totalberedskapen er Forsvaret kun en av flere aktører, noe vi som deltok fikk et godt bilde av under Samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger 9. januar. Konferansen var dominert av praktiske erfaringer, ikke utredninger, og jeg var så fornøyd at jeg skrev i kommentarfeltet på min reiseregning at konferansen var verdt hver krone å delta på. Jeg vil gi to anbefalinger om hvordan Kongeriket Norge gjennom konkrete tiltak som avføder fysiske realiteter vil få en bedre totalberedskap.

  1: Vi må kjøpe de helikoptrene vi trenger.
  Kongeriket Norge har åpenbare identifiserte behov for helikoptre til flere formål. Det er kjent at Forsvaret, Redningstjenesten og Politiet trenger helikoptre. Sjefen for Forsvarets spesialstyrker (FS) sa i OMS 31. mars at han har varslet Forsvarssjefen om behov for en egen dedikert helikopterkapasitet. Sett fra mitt ståsted er det ren og skjær galskap at vi har spesialstyrker i verdensklasse, men at disse ikke har en egen transportkapasitet til å forflytte seg i en krisesituasjon – slik de på Festningsplassen i går viste oss at de effektivt gjør ved hjelp av helikopter. Kontreadmiral Holte kunne i OMS fortelle oss at i en krisesituasjon ville FS måtte søke (!) om å bli tildelt helikopterressurser og konkurrere om dette med andre trengende. Dette mener jeg er fullstendig absurd, for ikke å snakke om uforsvarlig, og det samme gjelder for redningstjeneste og politi.

  Etter å ha snakket med mine venner i Finansdepartementet, er det etter hva jeg forstår slik at problemet ikke ligger hos dem og deres kvalitetssikringsregime, men i Justis- og beredskapsdepartementets utredningsregime. Dette gjelder også for andre nye investeringer innenfor området beredskap.

  Første halvdel av 2000-tallet skrev jeg et Regjeringsnotat som fikk Finansdepartementet til uten innsigelser fra verken dette eller andre departementer å åpne pengebingen og innvilge 800 millioner til Norges andel av NATOs program for luftbåren bakkeovervåking. I følge mine foresatte i Forsvarsdepartementets avdeling for langtidsplanlegging var dette fullstendig unormalt og de kunne ikke huske å ha opplevd dette tidligere. For – regjeringsnotater måte som regel alltid behandles i flere runder i Regjeringskonferansene før de blir godkjent med en rekke kommentarer og endringer fra diverse departementer. Selv har jeg alltid opplevd Finansdepartementet som en konstruktiv samarbeidspartner og oppdukkende spørsmål besvares gjennom en løpende dialog.

  2: Vi må inkludere tilgang på mat i landets beredskap.
  Vår forrige forsvarssjef, general Harald Sunde, gikk sensommeren 2013 ut i flere aviser – inkludert VG – med en anbefaling om at vi må vurdere å gjenopprette beredskapslagringen av korn i Kongeriket. Dette er jeg helt enig i – for det hjelper svært lite å bygge en festning om man ikke har sikret matforsyningen. Det er åpenbart for meg at vi har en landbruks- og matminister som ikke forstår verken de grunnleggende prinsippene for beredskap eller for jordbruk når hun 5. februar sto på Stortingets talerstol og sa at hun ikke anså det som nødvendig per i dag å lagre korn fordi det er ventet rekordstore avlinger det kommende året. Dette var et så skremmende kunnskapsløst utsagn at jeg måtte holde meg fast for ikke å falle ned fra Galleriet. Jeg mener at vi i Forsvaret må bidra med opplysningsvirksomhet her. Konkret ønsker jeg at FFIs briljante forskermiljø får i oppdrag å utføre en sårbarhetsanalyse.

  Om forfatteren:
  Pia Isaksætre er statsviter, uavhengig ekspert og medlem av Høyre (i permisjon fra Forsvaret)
   
  Se debatt
   (0 kommentarer)
   
   
  Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg.
   
  Si din mening
    
   132 True
   Vi må se helheten
   Vi må se helheten
   Debatten om hvilke kapasiteter vi trenger for å håndtere fremtidens trusler og utfordringer på beredskapsområdet, er viktig. Vel så viktig er debatten om hvordan vi organiserer de samlede kapasitetene vi faktisk allerede har, til beste for samfunnet.

   Nils Holme skriver svært presist at «det er en del av vår kultur at vi er dyktigere til å utrede enn til å ta konsekvensene av utredningene.» Det er denne holdningen regjeringen ønsker å gjøre noe med, når vi går inn for å gjenreise gjennomføringskraften. Politiske vedtak skal få konsekvenser for oppgaveløsningen – også på beredskapsområdet.

   Holmes innlegg dreier seg i stor grad om å stake ut en videre kurs for Forsvaret. Som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet vil jeg avgrense meg berøre litt av det Holme sier om sivilt-militært samvirke, og om hva regjeringen gjør for å utnytte dette samvirket til å styrke den sivile beredskapen.

   Klarere kommandolinjer
   Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har tidligere skrevet på disse nettsidene at det er avgjørende for vår totale sivile beredskap at samarbeidet mellom politiet og Forsvaret er så knirkefritt som mulig. Holme er inne på noe av det samme, når han skriver at samarbeidet krever tydeligere ansvarslinjer for planlegging og klarere kommandolinjer for operasjoner enn hva man har i dag.

   Regjeringen har satt i gang arbeid på flere fronter for å etablere nettopp klarere kommandolinjer. På den ene siden ser vi på regelverket. Arbeidet med å lovregulere Forsvarets bistand til politiet er kommet i gang. Et tydelig regelverk er en forutsetning for klare kommandolinjer. På den andre siden arbeider vi med flere konkrete prosjekter for styrket beredskap, der fellesnevneren er å få mest mulig ut av de kapasitetene vi besitter, på tvers av etatsgrenser. For eksempel arbeider vi med å få ned responstiden for Bell-helikoptrene på Rygge, slik at politiet kan få transportstøtte av politiet raskere ved en krise. Vi arbeider for å styrke bombeberedskapen i politiet, noe som også innebærer at formelle avtaler med Forsvaret vil bli etablert. Dette omfatter også beredskap knyttet opp mot petroleumsindustrien og luftfartssektoren. Det er i tillegg inngått en ny samarbeidsavtale mellom Politidirektoratet og Forsvaret, og politidirektøren og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter har jevnlig dialog. Dette er bare noen eksempler.

   Mer politikraft
   Det er som kjent politiet som er vår sivile ordensmakt med ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet og terror på norsk jord. En viktig del av arbeidet med å styrke beredskapen, er å utnytte de ressursene politiet besitter på en bedre måte.

   Den viktigste beredskapsressursen, er naturligvis politifolkene selv. Vi mener at politifolk skal bruke tida til å gjøre politiarbeid. Derfor har vi iverksatt en lang rekke tiltak for å frigjøre politikraft, ved å la sivile ta seg av oppgaver man ikke trenger politiutdannelse til å gjøre.

   Men vi vil også ha flere politifolk. Regjeringens soleklare nasjonale mål er to politifolk pr. 1 000 innbyggere innen 2020. Derfor har vi innført en garanti for at antallet nye politistillinger øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen, inntil målet er nådd.
   Som borgere trenger vi å vite hva vi kan forvente av politiet i en akuttsituasjon. Fra og med neste år innføres krav til responstid i politiet. Dermed blir det lettere for politiet å være tydelige på hva som kan leveres hvor.

   I år har regjeringen også prioritert å styrke Beredskapstroppen med 13 nye stillinger, dette vil gi oss en mer robust styrke og øke Beredskapstroppens evne til å håndtere flere alvorlige situasjoner samtidig.

   Se hele kjeden
   I arbeidet med å forbedre beredskapen jobber regjeringen for å se større helheter. Det pågår for eksempel et arbeid for å reformere både politiet og brannvesenet. I den forbindelse er det viktig å se videre utvikling av samarbeidet mellom nødetatene i større sammenheng, både når det gjelder organisering, teknologi og infrastruktur. I tillegg er det viktig å se hvilke rolle andre, for eksempel Forsvaret eller de frivillige organisasjonene, kan spille for å bidra til at vi får en best mulig beredskap ut av de tilgjengelige ressursene. Beredskapen i Norge er tuftet på prinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Etter 22. juli 2011 er samvirkeprinsippet innført som det fjerde, bærende prinsippet. Det innebærer at vi må ha en beredskapskjede som sikrer at man først reagerer på store hendelser lokalt, men at de nasjonale bistandsressursene – også Forsvaret – står tilgjengelige, klare til å bistå. Det fordrer et samvirke med klare kommandolinjer, der alle aktører kjenner sin rolle.

   Øvelser
   Skal vi få det til, må vi, som Holme sier, eksponere systemets begrensninger regelmessig – og det må vi gjøre gjennom bredt anlagte øvelser, der alle nivåer deltar. En slik øvelse – Gemini – finner sted i neste uke. Målet er å øve de norske myndighetenes samlede innsatsressurser i en kontraterroroperasjon.

   Enheter fra politiet og Forsvaret skal øve sammen for å kunne gjennomføre koordinerte og krevende spesialoperasjoner mot olje- og gassinstallasjoner både på land og på kontinentalsokkelen. Også regjeringsapparatet skal delta i øvelsen.

   Vi ønsker å bringe teori over i handling. Her tror jeg at Holme og regjeringens representanter på beredskapsområdet kan gå sammen.


   Om forfatteren:
   Hans J. Røsjorde (FrP) er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. I perioden 1987–2001 var han innvalgt på Stortinget, der han blant annet var visepresident og leder av forsvarskomiteen. Han har også vært fylkesmann i Oslo.
    
   Se debatt
    (0 kommentarer)
    
    
   Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg.
    
   Si din mening
     
    131 True
    Samarbeidsproblemer mellom etatene
    Samarbeidsproblemer mellom etatene
    Etter 22. juli har samfunnet forandret seg mye. Det har blitt større fokus på beredskap, etatene har fått mye kritikk og fokuset ligger på fremtiden. Analyser, rapporter og kommisjoner har blitt skrevet. Det har vært snakk om hvordan vi skal effektivisere beslutningsfasen for bistand fra politiet, og mye har vært litt høysvevende for folk flest å sette seg inn i. Alt dette trengs, og er vel og bra, men kanskje vi i større grad burde diskutere hva som burde gjøres på bunnen av systemet. Hva kan gjøres for å forenkle samarbeidet mellom etater for den enkelte polititjenestemann, ambulansesjåfør, brannmann, soldat eller sivilist.

    Jeg har enda ikke rukket å være politi i gatene enda, så mine erfaringer kan kun taes fra Politihøgskolen. Men jeg har vært på èn øvelse med operativt politipersonell, som markør vel og merke. Jeg møtte opp med godt mot og mente at dette var noe jeg kunne bidra med. Men da jeg kom skjønte jeg ingenting. En politimann delte ut oppgaver. Jeg var Golf og en annen i gjengen ble Tango, og jeg ante virkelig ikke hva han snakket om, selv om jeg har vært tre år i forsvaret og på utallige øvelser, både som markør, soldat og befal. Jeg skjønte ikke at tango betydde terrorist og golf var gissel før noen forklarte meg det, og det selv om jeg gjennom alle tre årene har vært i vakt- og sikringsavdelinger, som jeg tenker vil være en naturlig samarbeidspartner med politiet, for å bistå med vakthold, under større hendelser.

    Dette er et utrolig banalt eksempel, men jeg mistenker at det er slik på flere området. Både forsvaret og politiet har en egen kultur og et eget språk med en egen sjargong. Kan det være at disse språkene er så forskjellige at det til tider kan vanskeliggjøre samarbeidet?

    Når vi er inne på samarbeid mellom de forskjellige etatene tror jeg det er viktig at vi ikke glemmer de andre etatene og aktørene. Når noe så alvorlig skjer at forsvaret må bistå politiet er som oftest både brann, ambulanse, sivilforsvaret og annet personell involvert, og for politiet er samarbeid med andre nødetater svært vanlig. På Gran og Lunner lensmannskontor har de sett verdien av et tett samarbeid og en kaffeprat mellom etatene på lunsjrommet, og bygd et felles bygg for både brann, politi, ambulanse og legevakt. Hvorfor ikke dette har blitt satset på i større grad tidligere stiller jeg spørsmål til. Et sentralt punkt i Gjørv-kommisjonen var jo nettopp samarbeid mellom etatene, og for å kunne samarbeide godt er det en enorm fordel å kjenne ansiktene du møter, ord og uttrykk som brukes, hvilke oppgaver de forskjellige etatene har, hva de trenger bistand til m.m.

    Jeg tror at hvis vi skal bygge en "ny styrke" må fokuset være et tettere samarbeid på et lavt nivå, mellom alle aktører som har et ansvar i en krisesituasjon. Jeg vet at dette allerede er noe som mange er flinke til, men vi har enda mye å hente. Vi må lære å kjenne hverandre bedre, ha et mer felles språk og ha større forståelse for hverandres oppgaver og ansvar. Slik vil vi se samarbeidets fulle potensial.

    Isabella Dahl, politistudent
     
    Se debatt
     (1 kommentarer)
     
     
    Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg.
     
    Si din mening