Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Ny produksjon

OPPSTART: Oktober 2014

Vår evne til å møte framtidas trygghetsutfordringer med ny styrke forutsetter at de ulike elementene produseres mest mulig samordnet og rasjonelt. Felles forståelse og en grunnleggende plattform muliggjør forutsetningen om bedre, samlet styring. Nye måter å produsere samlet styrke på må trekke på alle gode krefter – og erfaringer.

UTFORDRING

Aktørene som inngår i trygghetssektoren har alle sine systemer og metoder, sine måter å drive egen utdanning og opplæring, trening og øving på. Hver og en etter sine behov, basert på gamle erfaringer. Flere aktører har standardiserte systemer med strenge krav og offentlig kontroll; andre har det ikke. Praktisk talt alle driver kontinuerlig kompetanseutvikling og forbedrer sin styrkeproduksjon – i sitt bilde. Noen utveksler erfaringer – de fleste innen egen etat eller sektor. Det er begrenset tverrgående – og tverrfaglig – innovasjon mot felles forbedringsmål: ny styrke og evne. Dagens fragmenterte sikkerhets- og trygghetssystem inspirerer knapt til dét.

Det er kostbart å utdanne dyktige folk, ikke minst innen krevende operative funksjoner i stadig endring. Medarbeidere må hele tiden utdanne seg, i takt med at systemene utvikles – og kravene endres etter hvert som trusselbildet forandrer seg. Utdanning er én sak. Regelmessig trening og hyppig operativ øving er for mange like viktig. Dels koster det å faktisk utvikle kompetansesystemene, deretter å sette dem ut i livet. De fleste aktører må ha sine unike opplegg, men trenger de alle å utvikle alt selv – eller kan noe, noen grunnleggende elementer, utvikles og drives i samarbeid? Dels for å spare kostnader, dels for å skape økt verdi: Økt styrke fra gjennom bedre styring av samordnede ressurser skapes ikke bare av bedre planverk, men også av forbedret grunnlag i form av felles forståelse og basiskunnskap.

Samordningen av styrkeproduksjon, forskning og utvikling innen trygghetssektoren er i dag svært liten, selv om potensialet for faglig synergi og kosteffektivitet synes åpenbart. Behovet for ny totalberedskap innbyr til å utvikle nye modeller for helhetlig grunnproduksjon av nasjonal kompetanse og kapasitet – på tvers av tradisjonelle ordninger og sektorer. I dette inngår samarbeid sivilt og militært, nasjonalt og internasjonalt – for på alle relevante områder å etablere en ny produksjon av styrke og evne for samlet krisehåndtering, for økt trygghet.

EKSEMPLIFISERING

Samtlige aktører – fra frivillige hjelpeorganisasjoner og kommersielle sikkerhetsfirma, via offentlige nødetater og den sivile beredskapen, til politi og militært forsvar – driver utdanning, trening og utvikling av egne kapasiteter for optimal beredskap og mestring av ekstreme situasjoner. På svært ulike måter. Samtidig som en del grunnelementer er og blir de samme, knyttet bl.a. til risikoforståelse og ledelse av krisesituasjoner – med formelt fastlagt styring. Enkelte funksjoner er også de samme, som samband og sanitet, samt ulike former for egenbeskyttelse.

Kan flere av disse felles forutsetningene for å bidra til sikkerhet og trygghet produseres på en bedre og mer ressurseffektiv, en smartere – ny – måte? Hvilken kompetanse er felles, og må forstås som helt grunnleggende, for de ulike aktørene? Kan noen produksjonsoppgaver samles hos én aktør og tilbys – og i noen tilfeller: pålegges – alle? Vi har allmenn verneplikt; kan den utnyttes bedre – militært så vel som sivilt? Kan rekruttering til ulike aktører og funksjoner samordnes – med bedre fordeling til de som har størst behov? Kan spesialisering trekke større veksler på nordisk samarbeid, sivilt og militært? Kan norske – og internasjonale – akademiske institusjoner og private bedrifter ha mer å bidra med? Utnytter vi i det hele tatt samfunnets samlede kompetansebase til å produsere optimal trygghetskompetanse?
NOF og LO tar initiativ for forsvarsindustri
LO og Bardu kommune gjennomførte i starten av mai et seminar med fokus på forsvarsindustri. Alle deltakerne var enige om at det er potensial for norsk næringsliv innen forsvarsindustrien, hvis Forsvarets behov er styrende og villige til å åpne opp.
HÆREN: Er den ikke politisk prioritert lenger? Er selv ikke den siste brigaden hellig? Er det vitale investeringer i en forvitret hær som til sjuende og sist må ofres for å finansiere nye kampfly og nye ubåter? Med dagens behov for styrket beredskap slår realitetene inn: Hæren er tappet for fagkompetanse innen tradisjonell beredskapsforvaltning, og kritiske komponenter er svekket – eller borte.
LANDMAKTEN: Er den ikke så viktig lenger? Er det ikke slik at soldater på bakken – for å forsvare norsk territorium – lenger er like nødvendig; nå som vi har nye marinefartøyer og skal ha nye kampfly? Erstatter elektroniske stridsmidler fysisk stridende? Med de krav til beredskap og reaksjonsevne som dagens trusselbilde stiller, er vel hæravdelinger allikevel ikke raskt nok tilgjengelige.
Huitfeldt: Skattekutt? Forsvarsevne!
”Regjeringen leverer ikke,” mener Anniken Huitfeldt (AP); verken på egne lovnader eller på langtidsplanen. Tvert imot: Den skyver ansvaret foran seg – til neste regjering. Lederen for utenriks- og forsvarskomiteen er klar for å øke Forsvarets økonomiske rammer – når den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier det. Som nå. ”Regjeringen kutter i forsvarsbudsjettet for å finansiere skattekutt,” sier Huitfeldt: Forsvarskutt og plastposeavgift skal betale for Høyres og Fremskrittspartiets skatteletteløfter.
Hadia Tajik: Samvirket må styrkes!
Styrket samvirke må til for å skape totalberedskap for trygghet. Og særlig den kulturelle siden må løftes opp, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik, som ser stor verdi i bedre samvirke mellom ulike tryggingsaktører. Men regjeringen har mistet momentum – og skaper usikkerhet, der det motsatte trengs. Nå imøteser hun innholdet i Politireformen. Blant annet.
Savner ett IKT-fora for nasjonal krisehåndtering og beredskap
Sjef Cyberforsvaret, Generalmajor Odd Egil Pedersen, heiste i Oslo militære samfund på mandag et gult, nesten rødt flagg. IKT-investeringene i Forsvaret skal kuttes med 70 % i løpet av 2 år.
Dagens vernepliktsordning: prinsipielle, operative og økonomiske utfordringer.
Det første årskullet med kvinnelige vernepliktige bli innkalt til førstegangstjeneste fra og med 2016. Omtrent samtidig med vedtaket i Stortinget satte regjeringen ned et Vernepliktsutvalg, til å se på de «fagmilitære, forsvarspolitiske, og samfunnsmessige» siden ved verneplikten. Utvalget skal levere sin anbefaling innen oktober 2015.
Hovedmålet: Et sterkere forsvar
Forsvarssjefen utarbeider nå sitt fagmilitære råd. Langt på vei bundet. Statsråden vil ha et sterkere forsvar, men vil helst ikke betale mer. Det går ikke opp. Forsvarssjefen må tenke faglig fritt. For vi trenger å styrke Forsvaret. Og vi må ta regningen. Den vil måtte bli større.