Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Ny langtidsplan - svekket forsvarsevne

Regjeringa har lagt fram sitt forslag for Stortinget. Regjeringspartiene har ikke flertall på Løvebakken. Nasjonalforsamlingens vedtak til høsten bør være vesentlig annerledes, på flere områder og punkter. Vi forventer at et fornuftig flertall på Stortinget vil avvise viktige deler av proposisjonens uansvarlige hovedinnretning:

1. Politikken: Den overordnede dreiningen, den sikkerhetspolitiske endringen, mot et enda mer allianseavhengig og aggressivt forsvar på bekostning av et sterkt nasjonalt, defensivt forsvar.

2. Økonomien: De økonomiske rammer som ikke oppfyller Forsvarssjefens krav til et nøkternt førstelinjeforsvar, og som fjerner oss enda mer fra NATO-målet om to prosent av BNP.

3. Strukturen: Den reduserte strukturen, med dårlige begrunnede forslag som isolert og i sum vil svekke det nasjonale forsvaret, forsvarsevnen det må ha og forsvarsvilje det er avhengig av.

Vi forventer også at et ansvarlig flertall på Stortinget vil avvise uforsvarlige nedlegginger og meningsløse flyttinger, og se på en god helhetlig løsning som setter våre nasjonale interesser og verdier fremst; vår sikkerhet og trygghet. Det synes nødvendig å ta en en helt avgjørende debatt om hvorfor vi har et militært forsvar, hva det er til for – og hva det skal evne. Herunder om vi skal ha et landforsvar med soldater på bakken som kan sikre territoriet, eller om vi skal sette vår lit til såkalt strategiske kapasiteter, høyteknologiske løsninger – og som resultat: alliert redning.

Politikken
Vi står i en sikkerhetspolitisk krevende tid. NOF er opptatt av at Forsvaret er statens fremste maktinstrument for å løse sin fremste oppgave: Å skape sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Da er det ikke likegyldig hva slags forsvarspolitikk som føres og hvilket forsvar vi har. Vi må ha en militærmakt som utvilsomt tjener nasjonale interesser og forsvarer nasjonens verdier. Vi er og skal være et lojalt NATO-medlem; vi har og trenger USA som vår nærmeste allierte.

Men vi er også en småstat som er nabo til en stormakt. Vi trenger et stabilt og godt forhold til Russland. Vi må vise fasthet og demonstrere styrke – og vi må sikre avspenning og dialog. Stabilitet skapes særlig ved å etablere en tydelig terskel, vesentlig på bakken, og først og fremst i nord. Regjeringa går langt i å skape økt spenning og mindre trygghet, også ved å så tvil om forsvarsevnen i Nord-Norge generelt og gjennom landstyrkene spesielt.

Økonomien
Vi har underfinansiert Forsvaret over lang tid. NOF stiller seg bak målet regjeringa Solberg på vegne av det norske folk har forpliktet oss til i NATO, men senere har løpt fra: En opptrapping av de økonomiske rammer i retning to prosent av BNP til forsvarsformål. Regjeringas forslag om 165 milliarder er både under det laveste nivået Forsvarssjefen anser som helt nødvendig for et nøkternt førstelinjeforsvar, og en nødvendig bane mot det solidariske NATO-målet.

Forsvarssjefen anser at minst 175 milliarder kroner ekstra de neste tjue år er nødvendig for å opprettholde et nøkternt nasjonalt forsvar. Selv det er for lite til å skape et solid forsvar med nødvendige kapasiteter i en avbalansert samlet struktur, med slagkraft på sjøen og ildkraft på land – i tillegg til kampfly i lufta. Det er også høyst uklart når midlene stilles til rådighet for Forsvaret, bl.a. for å levere på de vedtak Stortinget allerede har fattet, bl.a. for å styrke Hæren.

Strukturen
Vi har en minimal og sårbar militær struktur. NOF stiller seg sterkt kritisk til flere forslag som vil svekke strukturen og dermed forsvarsevnen. Et sterkt nasjonalt forsvar trenger flere folk, først og fremst flere soldater – ikke en ytterligere reduksjon i hjemler som regjeringa foreslår.

Eksempelvis vil en nedlegging av Kystjegerkommandoen svekke forsvarsevnen ved kysten og reaksjonsevnen i nord, og medføre at personell med høy kompetanse og utstrakt stridserfaring blir borte. Reduksjon av Heimevernet vil svekke den landsdekkende tilstedeværelsen, og Forsvarets forankring i folket.

Landmakten svekkes hvis vedtatte – og kritisk forsinket – anskaffelse av kampluftvern og artilleri til Hæren utsettes. Hærens operasjonsevne, og personellets sikkerhet så vel som folks trygghet, svekkes hvis brigaden mister sin helikopterstøtte. Enda en landforsvarsstudie kan ikke forsinke investeringene eller svekke landmakten.

NOF stiller seg bak forslaget om å anskaffe nye ubåter, men det børe være 6, slik FSJ anbefalte, ikke 4. I mellomtida svekkes forsvaret av kysten ved foreslått avvikling av kystkorvettene, nedlegging av Sjøheimevernet, Kystjegerkommandoen og Kystradarkjeden. Selv med videreført bemannet maritim overvåking svekke dette forsvarsevne i Nordområdene.

Norge er avhengig av alliert unnsetning. Mottak av allierte styrker, spesielt i nord, er derfor en hovedoppgave for Forsvaret. Det er derfor både uansvarlig av regjeringa å følge Forsvarssjefens ubegrunnede forslag om å legge ned Åsegarden garnison som alliert treningssenter. En flytting er uønsket av brukerne, skaper unødig usikkerhet og sløser med offentlige midler.

Regjeringa foreslår å legge ned eller flytte flere baser, inklusive Andøya – for å videreføre maritim overvåking fra Evenes. NOF stiller spørsmål ved hvor fornuftig dette er både operativt og samfunnsøkonomisk. Når en hovedhensikt med langtidsplanen er bærekraft må det sikres at beslutningene fattes på et solid grunnlag.

Forsvarsevnen
Vi har en forsvarsevne på bristepunktet. NOF advarer sterkt mot en avvikling av operativt verdifulle kapasiteter i dagens usikre sikkerhetspolitiske situasjon. Vi trenger å opprettholde strukturelementer som bygger en troverdig terskel. Ikke som aggressiv avskrekking, men som forsvarspolitisk fasthet, med en forsvarsevne som markerer både vilje og evne – til både nasjonal innsats og alliert unnsetning.

Langtidsproposisjonen melder om modernisering. Ingen er mot modernisering; NOF hilsen enhver fornuftig og forsvarlig modernisering velkommen – så lenge den gir gode gevinster. Framfor alt forsterket forsvarsevne med større sikkerhet og økt trygghet. Modernisering som slagord er ikke betryggende. Modernisering som mantra bør ikke lure noen. Vi har et moderne forsvar – som må holdes moderne, med dugelig stridsevne.

NOF anser det som høyst moderne med en troverdig territoriell terskel, skapt av landmakt innenfor rammen av en brigade. Helt i tråd med signalene fra NATO.

NOF ser det ikke som umoderne med mekaniserte hærstyrker, inkl. verdens mest moderne kampvogner. Helt i tråd med igangsatte programmer i USA.

NOF ser ikke at kystjegere med evne til etterretning og mållokalisering er umoderne, når flere land utvikler lignende styrker. Og kapasiteten er etterspurt i NATO.

NOF ser det heller ikke som umoderne med soldater på bakken – og med volum i rekkene, i tillegg til teknologi. Slik mange land tenker, og gjør.

Modernisering er fornuftig. Gambling er farlig. På en rekke områder legger regjeringa opp til et høyt spill – også med forsvarsevnen og forsvarsviljen.