Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Hvor trygge er vi?

Vi lever i et trygt land – tror vi. Tryggere enn de fleste – mener vi. Men når vi ser oss omkring, og ser framover: Hvor sikre – hvor trygge – kan vi tillate oss å være, stilt overfor gamle og nye, kjente og ukjente trusler?

Har vi tatt inn over hvor raske samfunnsendringene er: politisk og økonomisk, teknologisk og miljømessig? Hva de skaper av usikkerhet, hva de krever av styrke og evne, systemer og styring. Av kunnskap og verdier, bevissthet og beredskap? 

Nye trusler krever nye forsvarslinjer. Utvikling av nye forsvarslinjer krever nytenking,  med vilje til å ofre hellige kyr og oppgi etablerte revir. De krever innsikt og vilje – og politiske beslutninger. Fattet etter opplyste diskusjoner i engasjerte miljøer.

Norges Offisersforbund (NOF) er et slikt engasjert miljø. Derfor har vi tatt initiativet til dette ordskiftet om hvilke forsvarslinjer Norge trenger. Vi er naturlig nok særlig opptatt av at landet har et sterkt og godt militært forsvar. Samtidig ser vi at samfunnet må ha en samlet tilnærming til trygghet, og at vi trenger en ny totalberedskap. 

Hensikten med ordskiftet er ikke først og fremst å utvikle nye løsninger. Men gjennom en bredt anlagt nasjonal dialog kan vi bedre se hvilke trusler vi står overfor, utfordringene vi må møte. Og vi kan i fellesskap anvise nye retninger. For å skape trygghet. For den enkelte, for demokratiet, for oss alle.

Velkommen til ordskifte!


Egil André Aas
Forbundsleder, NOF