Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Meningsmåling: Styrking i nord!

02.09.2014

Forsvarets nærvær i nord må økes – og bosettingen styrkes. Dét mener et klart flertall av de spurte i en meningsmåling utført for LOs nordområdekonferanse.

Et klart flertall mener også at samordningen mellom militær og sivil beredskap mot terror og annen tung kriminalitet må økes. Samtidig er det stor oppslutning om NATO.

Russland oppleves av mange som en trussel mot allmenn trygghet i Nordområdene. Bare klimaendringene anses som mer truende. Det er et klart flertall i befolkningen for sanksjonene som er innført mot Russland. Samtidig mener en firedel av handels- og næringssamarbeidet med Russland bør økes. Og i de tre nordligste fylkene er det et mer utbredt ønske om økt militært samarbeid med Russland.

Det er også folk i nord som i sterkest grad ønsker at norsk militær tilstedeværelse i nordområdene må økes (50 % mot et gjennomsnitt på 35 %). En firedel mener at alliert militær virksomhet i nordområdene bør økes; bare 3 % vil reduseres den.

NATO oppfattes fortsatt som Norges viktigste partner for sikkerhet i nord. 72 % setter alliansen øverst, mens de nordiske land scorer høyere enn EU.

Tre av fire er klare på at vi må få en bedre samordning mellom samfunnets viktigste tryggingsinstrumenter; Forsvaret og Politiet – og sivil beredskap.

Bosetting krever sikkerhet – og bidrar til sikkerhet. Over halvparten av alle spurte mener at bosettingen i det nordlige Norge må styrkes. I nord er hele 73 % av denne oppfatning.

Se spørreundersøkelsen i sin helhet.